Facebook
Offentlige behandlingsmuligheder

Offentligt bevilliget stofmisbrugsbehandling

Alle borgere i Danmark, som har udfordringer med misbrug af euforiserende stoffer, har krav på at modtage anonym stofmisbrugsbehandling.
I første omgang bør man altid kontakte det lokale misbrugscenter, som skal vurdere behovet og derefter afgøre hvilken behandling der skal finde sted. Servicelovens § 101 fastslår disse rettigheder i forhold til den enkelte borgers krav på behandling. Et tilbud skal bl.a. ifølge loven iværksættes ”senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen”.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er misbrugscenteret selv som vælger hvordan et givent behandlingsforløb skal skrues sammen. De kan f.eks. beslutte at behandlingstilbuddet skal foregå i den kommune hvor borgeren bor, men i visse tilfælde gives der en bevilling til en behandling et andet sted.Det er typisk hvis det vurderes at der er brug for et døgntilbud.

Man har altid mulighed for at klage over den afgørelse misbrugscenteret træffer hvis man ikke mener den møder de faktiske behandlingsbehov der er gældende.

Stiens døgnbehandlingstilbud er godkendt af Socialtilsynet, og lever derfor op til de krav der gælder for at kunne behandle borgere med misbrugsproblemer, som får en bevilling til at vælge et tilbud som Stiens.

Vi har igennem årene haft et rigtigt godt samarbejde med mange kommuner, som har givet mange borgere med misbrugsproblemer mulighed for at komme i døgnbehandling på Stien. I langt de fleste tilfælde er det lykkedes at afhjælpe misbruget og hjælpe den enkelte med at skabe betingelserne for et godt liv uden misbrug.

Stien tilbyder altså behandling efter Servicelovens § 101 såfremt en borger ønsker det, og efter aftale med det lokale misbrugscenter. Behandlingen inddrager altid de pårørende i hensigtsmæssigt omfang og dermed gør vi alt hvad vi kan, for at genskabe en sund tilværelse for den person der er i behandling, men også familien.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at hvis du har fået bevilliget døgnbehandling til et stofmisbrug har du en betydelig grad af frit valg såfremt det sted du selv ønsker at være i behandling hos, kan møde dine konkrete og individuelle behandlingsbehov.

Hvis du kommer i døgnbehandling efter Servicelovens §101 vil du samtidigt være omfattet af lovens §107. Det skyldes at alle døgnbehandlingsforløb på Stien er at betegne som ”midlertidige botilbud”. Der gælder uanset om man er i et kortere eller længere stofmisbrugsbehandlingsforløb.

STIEN er underlagt Socialtilsynet i forhold til at leve op til en række krav til bl.a. dit værelse, stedets fysiske faciliteter og lign. §107 omfatter altså det forhold at man har et midlertidigt værelse på Stien.

Servicelovens § 107 er først og fremmest med til at sikre, at vi som sted lever op til de kvalitetskrav der gælder i forhold til at tilbyde den enkelte en ordentlig fysisk ramme for sit forløb.

Stiens behandlingstilbud er 100 % anonymt

Vi har mange års erfaring med succesfuld behandling af stofmisbrug

Vi tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilpasset stofmisbrugsbehandling

8 ud af 10 der kommer i offentlige betalt stofmisbrugsbehandling på STIEN gennemfører deres forløb succesfuldt og bliver stoffri.

Læs hele lovteksten til Servicelovens §101 her (Link: https://danskelove.dk/serviceloven/101)

Offentligt bevilliget alkoholbehandling

Alle borgere i Danmark som har udfordringer med alkoholindtag, har krav på at få et offentligt behandlingstilbud. Tilbuddet skal omfatte anonymitet hvis borgeren ønsker det. Den enkelte borgers ret til at modtage vederlagsfri alkoholbehandling følger af Sundhedslovens §141.

Du skal være opmærksom på at det er det kommunale misbrugscenter der afgør hvordan de bedst kan hjælpe dig. Det betyder at du ikke selv vælger om du kommer i ambulant- eller døgnbehandling. Du har dog altid mulighed for at klage over den afgørelse du modtager hvis du ikke mener den møder de faktiske behandlingsbehov du har.

Det følger af Sundhedslovens §141 at behandling, udover at være vederlagsfri, også skal iværksættes indenfor 14 dage. Kommunen kan vælge at anvise andre behandlingssteder hvis de vurderer at det er det mest hensigtsmæssige f.eks. ift. at sikre anonymitet eller en tilpas intensiv indsats. Men det er altså i alle tilfælde kommunen der afgør omfanget af behandlingen og hvor denne bedst kan varetages.

Stiens behandlingstilbud er 100 % anonymt

Vi har mange års erfaring med succesfuld behandling af alkoholmisbrug

Vi tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilpasset alkoholbehandling

9 ud af 10 der kommer i offentlige betalt alkoholbehandlingsforløb på STIEN gennemfører deres forløb succesfuldt.

Mere end 700000 danskere drikker hver uge for meget. Af de er mindst 140000 at betegne som egentlige alkoholikere.

Læs hele lovteksten til Sundhedslovens §141 her (Link: https://danskelove.dk/sundhedsloven/141)

Omsorgsforløb efter Servicelovens §110

STIEN tilbyder omsorgsforløb efter Servicelovens §110. Det er vigtigt at understrege at alle omsorgsforløb er strengt stof- og alkoholfrie. Det betyder at der ikke må anvendes nogle former for stemningsændrende midler i forløbet.

Det er STIEN der træffer afgørelse om hvorvidt du kan komme i et omsorgsforløb på stedet. Det kan være vanskeligt at angive en udtømmende liste over hvornår man kan komme i et omsorgsforløb, men ofte vil det være muligt hvis man har en eller flere dominerende sociale udfordringer. Det kan være et betydeligt misbrug, hjemløshed, psykiske udfordringer, langvarig ledighed i kombination med lavt uddannelsesniveau, manglende relationer eller lign. Ofte vil der være mere end én social udfordring som har en gensidigt forstærkende effekt. Du betegnes som funktionel hjemløs hvis du har en bolig, men ikke magter at opholde dig i den som følge af svære sociale udfordringer.

Hvis du har en eller flere sociale udfordringer eller generelt har oplevet en betydelig social deroute, kan du anmode om at blive optaget på en af STIENs omsorgspladser. Den typiske procedure i et omsorgsforløb vil være følgende:

1. Der tages kontakt til STIEN. Enten ved at du selv henvender dig eller gennem din kommunale sagsbehandler.

2. Der aftales et forbesøg hos os, hvor vi får en snak om gensidige forventninger samt fastlægger om der er grundlag for et omsorgsforløb ift. Servicelovens §110.

3. Du indskrives på STIEN. Her bliver får du bl.a. udleveret materiale om opholdet, en mappe om reglerne og dagligdagen på stedet, afgiver en række samtykkeerklæringer, bliver tilset af sundhedsfagligt personale samt får dit eget eneværelse.

4. Efter ca. 14 dage til 1 mdr. udarbejdes en opholdsplan, som omfatter de indsatser der iværksættes i dit forløb på STIEN, ligesom den indeholder oplysninger om dig der er relevant for at give dig den bedst mulige hjælp både under og efter forløbet.

5. Der er i hele dit omsorgsforløb et tæt samarbejde med den kommune du bor i. Denne betegnes som din handlekommune.

6. Du får under hele forløbet hjælp til at håndtere dine udfordringer, både fysiske, mentalt, privatøkonomisk, kontakt med det offentlige og andet der måtte være relevant.

7. Du kan have adresse på STIEN hvis du ikke selv har en adresse hvor du kan modtage post.

8. Første del af dit omsorgsforløb er stabiliserende og rehabiliterende. Det foregår på vores matrikel på Tørningvej. Anden del er resocialiserende og samfundsinkluderende. Det foregår på vores matrikel på Jernhytvej. Derfor vil forløbene typisk afvikles på de to matrikler, hvor reglerne for ophold det enkelte sted afspejler det formål der tilsigtes i forløbet. Du får meget mere information herom ifm. dit ophold.

9. Det er forventningen at dit forløb kan afsluttes når du har opnået en betydelig selvstændighed i dit eget liv og er i stand til at håndtere din tilværelse på en hensigtsmæssig måde uden dominerende udfordringer.

I dit omsorgsforløb skal du være opmærksom på at når du opholder dig på matriklen, Tørningvej, vil der være en daglig betaling for kost på kr. 75,-. Der betales altid forud og for en mdr. ad gangen. Evt. restance vil naturligvis refunderes til dig hvis du afbryder dit forløb inden udløbet af en måned. Beløbet på kr. 75,- dækker over alle daglige måltider, mellemmåltider, kaffe, kakao, mælk, juice og lign. Du har således ikke øvrige udgifter til forplejning i forløb på Tørningvej. På matriklen, Jernhytvej, er der ikke betaling for kost, da du selv har ansvaret for at handle, lave mad, vaske tøj osv.

Din kommune kan i øvrigt fastlægge en betaling for logi på op til kr. 93,- pr. døgn jf. gældende lov. Om kommunen træffer afgørelse om denne betaling eller ej afhænger af din privatøkonomiske situation og dit månedlige rådighedsbeløb. Du får hjælp til at udarbejde budget og generel privatøkonomisk rådgivning i forløbet på STIEN.
Vi tilbyder alle borgere i omsorgsforløb en helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats. Vi hjælper dig med at få styr på de personlige udfordringer du har både nu og i fremtiden.

Læs hele lovteksten til Servicelovens §110 her (Link: https://danskelove.dk/serviceloven/110)

Alle omsorgsforløb på STIEN er stof- og alkoholfrie

Vi tilbyder eneværelser samt rolige og afstressende omgivelser i form af hjemlige rammer og en seværdig omkringliggende natur

Du får mest ud af dit omsorgsforløb hvis du har et ønske om en positiv forandring i dit liv.

Hvordan kommer jeg ind på STIEN med offentlig finansiering?

Du kan komme i døgnbehandling på STIEN hvis du gennem et misbrugscenter har fået en bevilling. Dette som følge af at vi er godkendt af Socialtilsynet til at behandlere borgere med misbrug.

Det er vigtigt at understrege at det alene er kommunen der kan træffe afgørelse om at bevillige døgnbehandling. Du har dog en række rettigheder, som har hjemmel i hhv. Serviceloven og Sundhedsloven, hvis du har et misbrug og anmoder det lokale misbrugscenter om døgnbehandling.

Det er misbrugscenterets opgave at tilbyde dig den hjælp du har brug for hvis du har udfordringer med misbrug. Men du skal som sagt være opmærksom på, at det er helt op til kommunen om der skal tilbydes et ambulant- eller døgnforløb samt om det skal ske hos misbrugscenteret eller en anden aktør, f.eks. et privat døgnbehandlingstilbud som STIEN.

Du har således krav på at få dit konkrete behov vurderet, men det er op til det offentlige misbrugscenter hvordan de bedst kan møde dine behov.

Hvis du er sagsbehandler ved en kommune eller anden offentligmyndighed

Kan du kontakte STIENs ledelse via 70207270 hvis du har spørgsmål til plads eller lign.